Uyuşmazlık hizmetleri

Uyuşmazlık hizmetleri

Vergi mahkemeleriyle Danıştay nezdinde her türlü vergi dava ve temyiz dilekçelerini hazırlıyoruz...

Vergi İtilaf ve Uyuşmazlıklarında Danışmanlık Hizmetleri

Şüphesiz ki ihtilafların çözümü ve uyuşmazlıkların giderilmesi, hem vergi mevzuatına hakimiyet, hem de bu alandaki birikimlere dayalı bir yorumlama gücünü ve ikna kabiliyetini gerekli kılmaktadır.

Uyuşmazlık hizmeti kapsamında...

Vergi uygulamalarında iki taraf bulunmaktadır.

Bunlar; 

     - Mükellef 

     - ve Gelir İdaresi (Vergi Dairesi) ‘dir.

Vergi mevzuatının karmaşık bir yapıya sahip olması ve üzerinde uygulama birliği oluşmamış birçok önemli konunun bulunması hali, verginin tarafı olan mükellef ile vergi dairesinin çoğu kez karşı karşıya getirmektedir. 

Vergi dairesi tarafından yapılan incelemelerde denetime konu işlemin çoğu zaman vergi kanunlarına uygun olmadığı yönünde eleştirilerine maruz bırakmakta ve denetimi yapılan işletme adına ilave vergi ve ceza içeren inceleme raporları düzenlenebilmektedir. 

Böyle bir inceleme raporunun varlığı verginin tarafı olan mükellef ve vergi dairesi arasında bir itilafın ve uyuşmazlığın oluştuğunun göstergesidir.

İnceleme raporlarına konu edilen işlemler, vergi kanunlarına aykırı uygulamalardan kaynaklanabildiği gibi, çoğu zaman ilgili uygulamanın vergi inceleme elemanları tarafından farklı yorumlanmasından da kaynaklanmaktadır.

"Şüphesiz ki ihtilafların çözümü ve uyuşmazlıkların giderilmesi, hem vergi mevzuatına hakimiyet, hem de bu alandaki birikimlere dayalı bir yorumlama gücünü ve ikna kabiliyetini gerekli kılmaktadır."

Mali müşavirlik ofisimiz bu hizmet kapsamında aşağıdaki süreçleri yönetir ; 

  • Vergi Müfettişi tarafından hazırlanan denetim raporunu mükellef adına inceler, 
  • Rapor içeriğinde ceza uygulanması gerekçesinin yasalara uygunluğunu, vergi dairesinin benzer konulardaki uygulamalarına uyumunu, yargının daha önce benzer konularda vermiş olduğu kararları inceleyerek yargının konu hakkındaki görüşüne uygunluğunu da sorgular ve bütün bu araştırmaları sonucunda oluşan kanaatini dikkate alarak vergi dairesi ile uzlaşmaya gidilmesine veya vergi dairesine dava açılmasına karar verir,
  • Vergi mahkemeleriyle danıştay nezdinde her türlü vergi dava ve temyiz dilekçelerini hazırlar ve takibini yapar,
  • Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşmalarda mükellef adına ve/veya mükellefle birlikte uzlaşmalara katılır.